วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

บทสรุปการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554

          จากการบริหารงานในสถานศึกษาทั้งสี่ฝ่ายและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้ใช้หลักคิดง่ายๆในการบริหารงานไม่ว่าจะต้องไปอยู่สถานที่ทำงานแห่งไหนหรือ ณ โรงเรียนใดก็ตาม นั้นก็คือยึดหลักการ“คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยมีกระบวนการบริหารแบบ HANMANI MODEL (หันมานี่ โมเดล) เน้นให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน มาร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อนำสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งโมเดลดังกล่าว ข้าพเจ้าก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554) ซึ่งได้กลายเป็นนวตกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านลางสาด ที่ข้าพเจ้าสามารถทำให้ครูทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกัน อันสอดคล้องกับหลักการการบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM: School Based Management) และเป็นไปตามสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) ที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเฉกเช่นเดียวกัน
          ครั้นเมื่อข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ข้าพเจ้าก็จะยึดหลักการบริหารงานในรูปแบบดังกล่าวต่อไป และจะมีส่วนเพิ่มเติมในเรื่องความรู้คู่คุณธรรม อันเนื่องมาจากเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอิสลามศึกษาแบบเข้ม จึงต้องเน้นการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติให้เกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้มอบนโยบายให้กับครูและผู้ปกครองไว้เป็นบางส่วนแล้วจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โดยจะให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.4 –ป.6 ได้ทำการละหมาดร่วมกันช่วงเวลาบ่ายและเย็นที่โรงเรียน พร้อมกับอ่านหลักธรรมะหรือข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนอีกสามเวลาที่เหลือขอส่งมอบต่อผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล อีกประการหนึ่ง เมื่อใดมีคนเสียชีวิตในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนก็พร้อมที่จะอนุญาตให้ครูอิสลามศึกษาและนักเรียนบางส่วนออกไปละหมาดศพสมทบ ตามที่ได้ร่ำเรียนรู้วิธีการมาแล้วได้ปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่ที่สำคัญก็คือเพื่อฝึกฝนนักเรียนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยก่อนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เก่ง และสามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคตข้างหน้า จะได้ปลอดจากยาเสพติดและสิ่งที่เป็นอบายมุข ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็ได้กระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีการจัดทำภาษาสัมพันธ์วันละประโยคในยามเช้า โดยจะริเริ่มบูรณาการใช้สามภาษาก่อน คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์
          จากกิจกรรมและโครงการต่างๆข้างต้น ข้าพเจ้าคาดว่าในปลายภาคเรียนนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านบาตะกูโบและทั้งที่โรงเรียนบ้านลางสาดจะสูงขึ้นกว่าเดิม และจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดวิเคราะห์ไม่เป็นจะลดลง ตลอดจนถึงนักเรียนจะมีพฤติกรรมปฏิบัติตนเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ชาติต้องการและสังคมพึงปรารถนา เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานติดอันดับของนักเรียนโรงเรียนบ้านลางสาดในปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับศูนย์เครือข่ายกูวิงตรัง
                           -ชนะเลิศขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (ป๑-๖)
                           -ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ (ป.๔-๖)
                           -ชนะเลิศการอ่านร้อยกรอง (ป.๓)
                           -รองชนะเลิศอันดับ๑ การแต่งและร้องเพลงคุณธรรม (ป.๔-๖)
                           -รองชนะเลิศอันดับ๑ การคัดลายมือ(ป.๑-๓)
                           -รองชนะเลิศอันดับ๒ อัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ (ป.๔-๖)
                          -รองชนะเลิศอันดับ๒ โครงงานวิทย์(ป๔-๖)
                          -รองชนะเลิศอันดับ๒ตอบปัญหาสุข(ป๔-๖)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                          -รางวัลชมเชยขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ป๑-๖)
ระดับอำเภอมายอ
                       -รองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดโครงงานส่งเสริมทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลมายอ
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านลางสาด ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๗๔ ผลต่างจากปีที่ผ่านมา เพิ่ม ๑๔.๕๒
โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๔.๔๐ ผลต่างจากปีที่ผ่านมา เพิ่ม ๓.๑๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น